Yëgle yu

 1. verlangsamt

Méngaleeg adjective

 1. verlangsamt
 2. verlangsamter
 3. verlangsamtesten

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der verlangsamte
 2. des verlangsamten
 3. dem verlangsamten
 4. den verlangsamten
Jigéen
 1. die verlangsamte
 2. der verlangsamte
 3. der verlangsamten
 4. die verlangsamten
maandu
 1. das verlangsamte
 2. des verlangsamte
 3. dem verlangsamten
 4. das verlangsamten
mbooloo
 1. die verlangsamten
 2. der verlangsamten
 3. den verlangsamten
 4. die verlangsamten

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein verlangsamter
 2. eines verlangsamten
 3. einem verlangsamtem
 4. einen verlangsamten
Jigéen
 1. eine verlangsamte
 2. einer verlangsamte
 3. einer verlangsamter
 4. eine verlangsamter
maandu
 1. ein verlangsamtes
 2. eines verlangsamtes
 3. einem verlangsamtem
 4. ein verlangsamten
mbooloo
 1. - verlangsamte
 2. - verlangsamte
 3. - verlangsamten
 4. - verlangsamter

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. verlangsamter
 2. verlangsamten
 3. verlangsamten
 4. verlangsamten
Jigéen
 1. verlangsamte
 2. verlangsamte
 3. verlangsamten
 4. verlangsamten
maandu
 1. verlangsamtes
 2. verlangsamtes
 3. verlangsamten
 4. verlangsamten
mbooloo
 1. verlangsamten
 2. verlangsamten
 3. verlangsamten
 4. verlangsamten

Méngalewu

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der verlangsamte
 2. des verlangsamten
 3. dem verlangsamten
 4. den verlangsamten
Jigéen
 1. die verlangsamte
 2. der verlangsamte
 3. der verlangsamten
 4. die verlangsamten
maandu
 1. das verlangsamte
 2. des verlangsamte
 3. dem verlangsamten
 4. das verlangsamten
mbooloo
 1. die verlangsamten
 2. der verlangsamten
 3. den verlangsamten
 4. die verlangsamten

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein verlangsamter
 2. eines verlangsamten
 3. einem verlangsamtem
 4. einen verlangsamten
Jigéen
 1. eine verlangsamte
 2. einer verlangsamte
 3. einer verlangsamter
 4. eine verlangsamter
maandu
 1. ein verlangsamtes
 2. eines verlangsamtes
 3. einem verlangsamtem
 4. ein verlangsamten
mbooloo
 1. keine verlangsamte
 2. keiner verlangsamte
 3. keinen verlangsamten
 4. keine verlangsamter

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. verlangsamter
 2. verlangsamten
 3. verlangsamten
 4. verlangsamten
Jigéen
 1. verlangsamte
 2. verlangsamte
 3. verlangsamten
 4. verlangsamten
maandu
 1. verlangsamtes
 2. verlangsamtes
 3. verlangsamten
 4. verlangsamten
mbooloo
 1. verlangsamten
 2. verlangsamten
 3. verlangsamten
 4. verlangsamten

Superlative

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der verlangsamteste
 2. des verlangsamtesten
 3. dem verlangsamtesten
 4. den verlangsamtesten
Jigéen
 1. die verlangsamteste
 2. der verlangsamteste
 3. der verlangsamtesten
 4. die verlangsamtesten
maandu
 1. das verlangsamteste
 2. des verlangsamteste
 3. dem verlangsamtesten
 4. das verlangsamtesten
mbooloo
 1. die verlangsamtesten
 2. der verlangsamtesten
 3. den verlangsamtesten
 4. die verlangsamtesten

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein verlangsamtester
 2. eines verlangsamtesten
 3. einem verlangsamtestem
 4. einen verlangsamtesten
Jigéen
 1. eine verlangsamteste
 2. einer verlangsamteste
 3. einer verlangsamtester
 4. eine verlangsamtester
maandu
 1. ein verlangsamtestes
 2. eines verlangsamtestes
 3. einem verlangsamtestem
 4. ein verlangsamtesten
mbooloo
 1. keine verlangsamteste
 2. keiner verlangsamteste
 3. keinen verlangsamtesten
 4. keine verlangsamtester

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. verlangsamtester
 2. verlangsamtesten
 3. verlangsamtesten
 4. verlangsamtesten
Jigéen
 1. verlangsamteste
 2. verlangsamteste
 3. verlangsamtesten
 4. verlangsamtesten
maandu
 1. verlangsamtestes
 2. verlangsamtestes
 3. verlangsamtesten
 4. verlangsamtesten
mbooloo
 1. verlangsamtesten
 2. verlangsamtesten
 3. verlangsamtesten
 4. verlangsamtesten