Yëgle yu

 1. entlassen

Méngaleeg adjective

 1. entlassen
 2. -
 3. -

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der entlassene
 2. des entlassenen
 3. dem entlassenen
 4. den entlassenen
Jigéen
 1. die entlassene
 2. der entlassene
 3. der entlassenen
 4. die entlassenen
maandu
 1. das entlassene
 2. des entlassene
 3. dem entlassenen
 4. das entlassenen
mbooloo
 1. die entlassenen
 2. der entlassenen
 3. den entlassenen
 4. die entlassenen

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein entlassener
 2. eines entlassenen
 3. einem entlassenem
 4. einen entlassenen
Jigéen
 1. eine entlassene
 2. einer entlassene
 3. einer entlassener
 4. eine entlassener
maandu
 1. ein entlassenes
 2. eines entlassenes
 3. einem entlassenem
 4. ein entlassenen
mbooloo
 1. - entlassene
 2. - entlassene
 3. - entlassenen
 4. - entlassener

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. entlassener
 2. entlassenen
 3. entlassenen
 4. entlassenen
Jigéen
 1. entlassene
 2. entlassene
 3. entlassenen
 4. entlassenen
maandu
 1. entlassenes
 2. entlassenes
 3. entlassenen
 4. entlassenen
mbooloo
 1. entlassenen
 2. entlassenen
 3. entlassenen
 4. entlassenen

Méngalewu

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der -
 2. des -
 3. dem -
 4. den -
Jigéen
 1. die -
 2. der -
 3. der -
 4. die -
maandu
 1. das -
 2. des -
 3. dem -
 4. das -
mbooloo
 1. die -
 2. der -
 3. den -
 4. die -

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein -
 2. eines -
 3. einem -
 4. einen -
Jigéen
 1. eine -
 2. einer -
 3. einer -
 4. eine -
maandu
 1. ein -
 2. eines -
 3. einem -
 4. ein -
mbooloo
 1. keine -
 2. keiner -
 3. keinen -
 4. keine -

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
Jigéen
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
maandu
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
mbooloo
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -

Superlative

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der -
 2. des -
 3. dem -
 4. den -
Jigéen
 1. die -
 2. der -
 3. der -
 4. die -
maandu
 1. das -
 2. des -
 3. dem -
 4. das -
mbooloo
 1. die -
 2. der -
 3. den -
 4. die -

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein -
 2. eines -
 3. einem -
 4. einen -
Jigéen
 1. eine -
 2. einer -
 3. einer -
 4. eine -
maandu
 1. ein -
 2. eines -
 3. einem -
 4. ein -
mbooloo
 1. keine -
 2. keiner -
 3. keinen -
 4. keine -

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
Jigéen
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
maandu
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
mbooloo
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -